ออมง่ายได้ทอง


รายละเอียดและข้อกำหนดเกี่ยวกับการ "ออมทอง"


ออมทอง คือ การทยอยซื้อทองคำ แบบออมสะสมเป็นน้ำหนักทอง ซึ่งสะสมเป็นประจำทุกเดือน ตามกำลังที่ลูกค้าสามารถที่จะจ่ายเงินออมได้ โดยเลือกออมเมื่อราคาทอง (อ้างอิงราคาสมาคม) เป็นราคาที่ลูกค้าพึ่งพอใจ สามารถเริ่มต้นออมทองขั้นต่ำได้ในราคาหลักร้อย โดยคำนวณเงินที่ออมเป็น น้ำหนักทองที่ใช้สะสม จนครบตามน้ำหนักที่ต้องการ โดยทางบริษัทฯ มีเงื่อนไข และขั้นตอนปฎิบัติ ดังนี้


การเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้เปิดบัญชี จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (นับจากวันแจ้งเกิด) สิ่งที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี

1. บัตรประชาชน หรือ Passport หรือ บัตรต่างด้าวของลูกค้า
2.เงินสดสาหรับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200 บาท ** เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า แนะนำให้พนักงานขอเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อลงรายละเอียดในสัญญา แต่หากลูกค้าไม่สะดวก ให้พนักงานเปิดบัญชีให้ลูกค้าได้ตามปกติ และให้ลูกค้าลงนามในสัญญาด้วยทุกครั้ง **


รูปแบบการออม

1. เปิดบัญชีที่สาขาไหน ต้องออมที่สาขานั้น ไม่สามารถจ่ายเงินออมข้ามสาขาได้
2. ออมเป็นเงินสด ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (ต่อครั้ง) คำนวณเป็นน้ำหนักทอง และสะสมน้ำหนักทองจนครบน้ำหนักที่ต้องการ
3. สะสมได้สูงสุดไม่เกิน 5 บาท (น้ำหนัก 76 กรัม) หรือ ไม่เกิน 1 ปี
4. สามารถให้บุคคลอื่นมาจ่ายเงินออมแทนเจ้าของบัญชีได้


ความถี่ในการออม

ออมเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละเดือน


ราคาทอง / การคำนวณน้ำหนักทอง

อ้างอิงราคาสมาคม ณ เวลาที่ลูกค้ามาจ่ายเงินออม ** น้ำหนักทองที่คำนวณได้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง หนวยเป็นกรัม **


การปิดบัญชีและการรับทอง

ทำเมื่อ :
1. การออมทองใช้เวลานานเกิน 1 ปี หรือ มีน้ำหนักเกินกว่า 5 บาท (น้ำหนัก 76 กรัม) ลูกค้าต้องติดต่อขอรับทอง และปิดบัญชี
2. เมื่อสะสมน้ำหนักครบตามที่ต้องการ
3. น้ำหนักขั้นต่ำที่สามารถปิดบัญชี หรือรับทองได้ คือ 1/2 สลึง (1.9 กรัม)
ทำอย่างไร :
1. ติดต่อขอรับทองที่สาขาที่เปิดบัญชีออมทองไว้
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักที่สะสมไว้
3.ชำระค่ากำเหน็จเพิ่มเติม โดยมีส่วนลด หรือวิธีการชำระตามเงื่อนไขบริษัท
4. ไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาทำการปิดบัญชี หรือรับทองแทน