WHO WE ARE

ykt-images

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพก่อตั้งมามากกว่า 40 ปีแล้ว โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ผู้ก่อตั้งคือนายซุ่ย แซ่ฉี และนางเกียว แซ่เล้า เดิมชื่อร้านทองศิริชัย หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2539 ทายาทรุ่นที่ 2 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ซึ่งถือว่าเป็นร้านแรกในกิจการค้าปลีกทองรูปพรรณที่ใช้ชื่อว่า ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ เป็นชื่อกิจการ เมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็เริ่มมีการขยายสาขาเข้าไปทั่วห้างHypermarket โดยเริ่มกระจายไปในภาคเหนือก่อน และจึงค่อยขยายไปยังกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามลำดับ